ถาม & ตอบ  • Home

สินค้ารับประกันอย่างไร?

สินค้าได้การรับประกันจากทางแบรนด์สินค้าๆนั้น ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า